top of page
Onze algemene voorwaarden

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsrelaties met de bvba V&V Technics, ongeacht de voorwaarden van de contactpartner, tenzij bij afzonderlijke overeenkomst afwijkende voorwaarden werden bedongen tussen de partijen.
1.    Onze prijzen en offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Ze zijn steeds exclusief BTW, taksen en verzendingskosten. Ze zijn berekend volgens de op dat moment geldende grondstofprijzen en aldus ook daarvan afhankelijk.
2.    Telefonische doorgegeven prijzen zijn slechts indicatief en kunnen aangepast worden.
3.    Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever, ondertekend door een gevolmachtigde.
4.    Elk geval van overmacht, o.a. werkstakingen, bevelen van de overheid, nalatigheid van onze leveranciers, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak, zonder zich te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contact geheel of gedeeltelijk te schorsen.
5.    Ingeval van annulering van een bestelling is de opdrachtgever aan de bvba V&V Technics een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 25% op de waarde van de geannuleerde bestelling.
6.    Fouten en/of onregelmatigheden die gebeuren door het onvoldoende verstrekken van gegevens door de opdrachtgever, kunnen V&V Technics bvba niet ten laste van worden gelegd.
7.    Meer werken op vraag van de opdrachtgever zullen aangerekend worden.
8.    Leveringstermijnen  worden slechts gegeven ten titel van inlichting en zijn niet bindend in hoofde van V&V Technics bvba. Geen achterstel van levering of uitvoering kan recht geven op welke vergoeding ook, noch aanleiding geven tot vernietiging van het contract.
9.    De overgang van risico geschiedt  in onze werkplaats. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de klant zelfs als V&V Technics bvba voor het vervoer instaat.
10.    Alle klachten betreffende de goederen moeten geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst
11.    Voor elke bestelling en/of opdracht wordt een minimumbedrag gefactureerd van € 100,00 excl. BTW. Dit om alle administratieve kosten te voorkomen
12.    Facturen zijn betaalbaar zonder korting op de vermelde vervaldatum, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Zonder deze overeenkomst aanvaarden wij geen enkele verlenging van betalingstermijnen.
Ieder factuur dat niet op de vervaldag wordt voldaan zal verhoogd worden, mag verhoogd worden met7% zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties welke in het algemeen betekent.
o    Een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na levering.
o    Alvorens wettelijke intresten worden aangerekend, zullen wij een aanmaning sturen dewelke  binnen de 7 werkdagen dient betaald worden.
o    De invoering van een bijzondere wettelijke intrestvoet. (referentie - intrestvoet)
o    Het recht op een vergoeding voor de vordering.
13.    Ingeval van niet – betaling van deze factuur binnen de vastgestelde termijn, behouden wij ons het recht om alle nog bestaande contracten niet uit te voeren, dot zonder schadevergoeding.
14.    Alle geleverde goederen blijven in eigendom toebehoren aan V&V Technics bvba tot op het ogenblik van volledige betaling van het factuur.
De tweede partij is gehouden tot onmiddellijke teruggave van de goederen, zulks op eerste verzoek van V&V Technics bvba.
15.    Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische Recht toepasselijk.

bottom of page